Algemene Voorwaarden Schrijver Sierbestrating

ALGEMENE VOORWAARDEN Schrijver Sierbestrating

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, in welke vorm of op welke wijze dan ook, van Schrijver Sierbestrating en op alle met Schrijver Sierbestrating gesloten overeenkomsten.

2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door Schrijver Sierbestrating is ingestemd.

5. Onder 'opdrachtgever' wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Schrijver Sierbestrating in een contractuele relatie staat of komt te staan.

6. Schrijver Sierbestrating behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

7. Schrijver Sierbestrating is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Offertes en overeenkomsten

1. Offertes en prijzen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van twee weken, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Offertes en prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever geuite wensen. De offerte omvat een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en de te leveren materialen. Wijzigingen ten opzichte van hetgeen tussen partijen is besproken, leiden tot meer- of minderwerk, daaronder ook begrepen het uitvoeren van extra werkzaamheden als gevolg van onvoorziene obstakels of omstandigheden in of boven de grond.

2. De offerte geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen, namelijk aanneemsom of regiewerk. Bij aanneemsom geldt een vaste prijs waarvoor de materialen worden geleverd en/of de werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij regiewerk worden de prijsfactoren (uurloon, materialen, machines, etc.) benoemd en wordt na afloop van de opdracht door Schrijver Sierbestrating gespecificeerd hoeveel uren, materialen en/of machines zijn ingezet.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever de voorbereidings-, ontwerp- en tekenkosten aan Schrijver Sierbestrating vergoeden in geval zij geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van materialen verstrekt.

4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door Schrijver Sierbestrating, op welke wijze dan ook, aan de opdrachtgever is overhandigd of indien de opdrachtgever overduidelijk met de offerte instemt, danwel toelaat dat met de uitvoering van de (gewijzigde, in geval van meer- of minderwerk) opdracht wordt begonnen.

5. Opdrachtgever en Schrijver Sierbestrating komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.4 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Schrijver Sierbestrating gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet zulks toelaat.

6. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, etc. met betrekking tot offertes en kenmerken van materialen of werkzaamheden die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Schrijver Sierbestrating garandeert echter niet dat alle prijzen, materialen en werkzaamheden volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Getoonde materialen gelden als monster en kunnen qua afmeting of kleur afwijken van de te leveren materialen. Genoemde maten zijn altijd indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke maten. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

7. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten binden Schrijver Sierbestrating niet.

Artikel 3 - Prijzen

1. Alle prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

2. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Schrijver Sierbestrating in haar offerte of opdrachtbevestiging (artikel 2.4) aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd.

3. Alle prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet, CAO of andere van overheidswege geldende bepaling, worden doorberekend aan de opdrachtgever.

4. Indien Schrijver Sierbestrating en de opdrachtgever overeen zijn gekomen dat Schrijver Sierbestrating ten behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Schrijver Sierbestrating gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 4 - Betaling

1. Facturen dienen ofwel contant bij aflevering van de materialen en/of oplevering van de werkzaamheden ofwel op andere wijze binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Schrijver Sierbestrating is steeds gerechtigd de totale prijs in delen te factureren.

2. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. Een ingebrekestelling is niet nodig.

3. Bij niet (-tijdige) betaling door de opdrachtgever is de opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Een deel van een maand geldt als volle maand.

4. Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Schrijver Sierbestrating als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.

5. In geval van niet-nakoming van de (betalings)verplichtingen door de opdrachtgever is Schrijver Sierbestrating bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van materialen en/of werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

6. De opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze algemene voorwaarden is voorzien. Schrijver Sierbestrating heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar, van de opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

Artikel 5 - Levering en levertijden

1. Leveringen van materialen en/of uitvoering van werkzaamheden vinden altijd zo snel mogelijk plaats. Indien mogelijk zal Schrijver Sierbestrating bij het tot stand komen van de overeenkomst de verwachte levertijd aangeven. Deze levertijd geldt als indicatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Schrijver Sierbestrating kan nadere informatie omtrent de levertijd mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Ook deze informatie heeft een indicatief karakter, en ook daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien een aangegeven levertijd voor de opdrachtgever heeft te gelden als fatale termijn, dient zulks door de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en door Schrijver Sierbestrating schriftelijk te worden bevestigd.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van materialen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien het vervoer door Schrijver Sierbestrating en/of voor haar rekening mocht plaatsvinden. Het risico van verlies of beschadiging van materialen gaat dan ook over op het moment dat deze het bedrijfsterrein van Schrijver Sierbestrating of het bedrijfsterrein van de leverancier van Schrijver Sierbestrating verlaten.

3. Levering van materialen vindt plaats naast het voertuig waarmee de materialen zijn vervoerd. Het is mogelijk de materialen op een andere plaats neer te zetten, doch uitsluitend tegen een meerprijs, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 6- Uitvoering van werkzaamheden

1. De opdrachtgever is gehouden alle door Schrijver Sierbestrating verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Schrijver Sierbestrating. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Schrijver Sierbestrating verstrekte gegevens en informatie. De opdrachtgever draagt tijdig zorg voor de nodige tekeningen (o.a. van ligging van kabels of obstakels), vergunningen, ontheffingen en/of beschikkingen.

2. Indien naar het oordeel van Schrijver Sierbestrating de uitvoering van werkzaamheden als gevolg van weer- of terreinomstandigheden niet kan plaatsvinden, heeft zij het recht de uitvoering op te schorten totdat de omstandigheden zijn gewijzigd, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft op schadevergoeding.

3. Indien Schrijver Sierbestrating bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken informatie (zoals tekeningen, vergunningen, etc.) of voorzieningen (zoals toegang tot het terrein, energie, water, etc.), kan de opdrachtgever Schrijver Sierbestrating niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang de opdrachtgever niet alle verlangde informatie of voorzieningen heeft verstrekt. Eventuele kosten van deze informatie of voorzieningen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. Indien de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Schrijver Sierbestrating in de uitvoering van haar werkzaamheden is tekortgeschoten, dient hij dit direct aan Schrijver Sierbestrating schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Schrijver Sierbestrating zal in voorkomende gevallen door de opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van Schrijver Sierbestrating zoals bepaald in artikel 9.

5. Overeenkomsten die tussen Schrijver Sierbestrating en de opdrachtgever worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek uitvoeren van werkzaamheden voor de opdrachtgever (bv. onderhoudscontracten), worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar.

6. Schrijver Sierbestrating heeft het recht om ieder jaar de prijs voor overeenkomsten zoals bedoeld in lid 5 (voor periodiek uit te voeren werkzaamheden) te indexeren.

7. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn.

8. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk van partijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen schriftelijk worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van minimaal zes kalendermaanden in acht dient te worden genomen.

9. Schrijver Sierbestrating heeft het recht een overeenkomst voor bepaalde tijd als bedoeld in lid 5 tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door de opdrachtgever verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd. Bij opzegging als bedoeld in dit lid is Schrijver Sierbestrating niet gehouden tot enige schadevergoeding.

10. Een opzegging dient steeds schriftelijk -per aangetekende brief- plaats te vinden.

11. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien Schrijver Sierbestrating de overeengekomen werkzaamheden heeft uitgevoerd en/of levering van de overeengekomen materialen heeft plaatsgevonden en Schrijver Sierbestrating de opdrachtgever heeft gemeld dat het werk is uitgevoerd. Daarnaast wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk in gebruik neemt.

Artikel 7 - Reclames

1. De opdrachtgever is verplicht geleverde materialen onmiddellijk na ontvangst en voor verwerking nauwkeurig te (laten) controleren en inspecteren. Geleverde materialen kunnen, mits het voorraadartikelen betreft, uitsluitend worden geruild binnen drie dagen na levering en in de eventuele oorspronkelijke verpakking. De aankoopprijs minus 25% voor handlingskosten kan worden geretourneerd. Alle speciaal ten behoeve van de opdrachtgever door Schrijver Sierbestrating ingekochte materialen kunnen niet worden geruild. Alle kosten verbonden aan het retourneren van materialen aan Schrijver Sierbestrating zijn voor rekening van de opdrachtgever. Materialen die al zijn verwerkt, zijn als zodanig geaccepteerd en kunnen geen reden meer zijn tot een klacht.

2. De door Schrijver Sierbestrating uitgevoerde werkzaamheden worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de opdrachtgever indien door de opdrachtgever niet binnen drie werkdagen na oplevering van de werkzaamheden gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de uitgevoerde werkzaamheden niet naar behoren zijn uitgevoerd cq. opgeleverd.

3. Reclames dienen plaats te vinden binnen drie werkdagen na (op)levering. Het recht op reclame komt na ommekomst van die termijn te vervallen.

Artikel 8- Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van materialen gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de opdrachtgever over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst aan Schrijver Sierbestrating is verschuldigd, heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van eventueel verschuldigde rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de materialen verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

2. De opdrachtgever mag de materialen, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet met enig recht of op enige wijze belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9 - Garantie en aansprakelijkheid

1. Voor door Schrijver Sierbestrating geleverde materialen geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de fabrikant van de desbetreffende materialen wordt vastgelegd, met een maximum periode van zes maanden. Schrijver Sierbestrating vervult gedurende een dergelijke garantieperiode voor de opdrachtgever uitsluitend een loketfunctie.

2. Schrijver Sierbestrating is niet gehouden tot betaling van schadevergoeding aan de opdrachtgever of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.

3. Schrijver Sierbestrating erkent geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.

4. Indien Schrijver Sierbestrating, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot de materialen of werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt.

5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de navolgende gevallen:

a. indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;

b. indien er veranderingen in of aan de materialen zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van Schrijver Sierbestrating zijn verricht;

c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik, behandeling of onderhoud;

d. indien gebreken zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

6. De opdrachtgever vrijwaart Schrijver Sierbestrating van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met Schrijver Sierbestrating gesloten overeenkomst tegen Schrijver Sierbestrating kunnen doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

7. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Schrijver Sierbestrating schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 10 - Overmacht

1. Ingeval van overmacht is Schrijver Sierbestrating niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of -verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Schrijver Sierbestrating, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

3. Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.8 op te zeggen, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.

4. De opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in lid 3, niet bevoegd de overeenkomst wegens overmacht te beëindigen.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

1. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen, tekeningen of andere uitingen met betrekking tot de materialen of werkzaamheden berusten bij Schrijver Sierbestrating, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

2. Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld het verveelvoudigen van een ontwerp, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Schrijver Sierbestrating, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 12 - Ontbinding

1. Schrijver Sierbestrating kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever -al dan niet voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, of indien de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. Schrijver Sierbestrating zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

2. Schrijver Sierbestrating kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het technisch, of om andere redenen, niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot stand te brengen.

3. Bedragen die Schrijver Sierbestrating heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit offertes of opdrachtbevestigingen van Schrijver Sierbestrating of overeenkomsten die met haar zijn gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Middelburg, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.